Events04.07.2024

Dit was het VINT Symposium van 2024


met als thema 'Echt Slim'

Voor de 30e keer werd het VINT Symposium gehouden, in het Spant! te Bussum. Dit jaar stond het thema ‘Echt Slim’ centraal, wat een interessant perspectief bood op de rol van intelligentie in technologie. Elk jaar biedt het symposium de kans om nieuwe technologische trends en inzichten te verkennen, en dit jaar was geen uitzondering.

Natuurlijke Intelligentie

Dr. Leen Gorissen, bioloog en oprichtster van het Centre4NI, duikt diep in de rijkdom aan kennis die de natuur biedt en verkent hoe deze inzichten de sleutel kunnen zijn voor echte duurzaamheid en regeneratieve innovatie. Met haar expertise in transitiekunde en een grondige kennis van natuur-geïnspireerde oplossingen, verbindt ze biologische principes met hedendaagse uitdagingen.

Verzamelen van wijsheid uit 3,8 miljard jaar evolutie

Dr. Gorissen benadrukt dat we veel kunnen leren van de 3,8 miljard jaar aan evolutionaire intelligentie die de natuur heeft verzameld. Dit uitgangspunt nodigt uit tot een diepgaande verkenning van hoe natuurlijke systemen veerkracht en complexiteit beheren. Ze stelt dat het begrijpen van deze complexiteit essentieel is voor de toekomst en fungeert als een fundamentele training voor het menselijk denken en handelen.

Een krachtig educatief moment in haar presentatie is het verzoek aan het publiek om na te denken over de interne werking van hun eigen lichaam als een metafoor voor economische en ecologische balans. Dit beeld wordt gebruikt om te illustreren dat een gezond systeem afhankelijk is van een evenwichtige ‘economie van belangen’ tussen alle onderdelen. Ze betoogt dat, net zoals er geen rijke of arme cellen zijn binnen ons lichaam, een gezonde ecologie en economie ook moeten streven naar balans en gelijkheid.

Praktische voorbeelden van biologische inspiratie

Dr. Gorissen deelt diverse voorbeelden waarin de natuur als model dient voor technologische en duurzame oplossingen:

  • Algen en Zonne-energie: Algen hebben een vermogen om tot 95% van het zonlicht dat ze opvangen om te zetten in energie, veel efficiënter dan de huidige zonnepanelen die rond de 20% efficiëntie behalen.
  • Gecko’s en Lijmloze Hechting: De poten van gecko’s tonen een verbazingwekkende hechtkracht zonder gebruik van lijm, wat inspiratie biedt voor nieuwe, milieuvriendelijke kleeftechnologieën.
  • Metallic Kevers: Sommige kevers produceren een metallic glans zonder metalen; ze gebruiken structurele kleuren die kunnen leiden tot duurzamere methoden voor het creëren van kleuren in materialen.

Grotere Systemische Connecties

Door het gebruik van satellietbeelden toont Dr. Gorissen aan hoe de aarde functioneert als een groot zelfregulerend systeem. Deze beelden versterken het begrip dat lokale en globale ecologieën verbonden zijn in complexe, maar begrijpelijke patronen. Ze benadrukt de noodzaak om deze systemische benaderingen toe te passen op menselijke economieën en sociale structuren. 

Een belangrijk thema in haar betoog is de noodzaak van een paradigmaverschuiving van een antropocentrische naar een biocentrische wereldvisie. Deze verschuiving vereist dat we de mens niet langer zien als een entiteit die losstaat van de natuur, maar als een integraal onderdeel van levende systemen. Dit perspectief is cruciaal voor het ontwikkelen van duurzame technologieën die niet alleen bestaande problemen oplossen, maar ook bijdragen aan het langetermijnwelzijn van onze planeet.

Embracing Natural Intelligence for a Regenerative Future

In haar afsluitende opmerkingen benadrukt Dr. Gorissen de kracht van natuurlijke intelligentie als een gids voor duurzaamheid en innovatie. Door samen te werken met en te leren van de natuur, kunnen we systemen ontwerpen die meer in harmonie zijn met onze omgeving, resulterend in technologieën die niet alleen efficiënter zijn, maar ook de aarde verrijken en voor toekomstige generaties zorgen.

Jane Lawton en de nieuwe perspectieven van het Earth Species Project: AI als brug tussen mens en natuur

Jane Lawton, een expert in duurzame ontwikkeling en natuurbehoud, neemt een visionaire rol op zich binnen het Earth Species Project. Haar inzichten en ervaringen bieden ons diepgaande lessen over de connectie tussen mens en natuur. Hieronder verkennen we enkele van haar meest opvallende observaties en citaten die de kracht en potentie van dit initiatief illustreren.

Het mysterie van dierlijke communicatie ontrafelen

Na het horen van een geluid, van een dier, moesten we raden welke dier. Niemand die het wist. Ze vervolgde: “Dat is eigenlijk de paringsroep van de baardrob. Hij is een schattig klein kereltje en ik denk dat dit ons gewoon doet realiseren hoe vreemd de communicatie van andere soorten voor ons is en hoe mysterieus zoveel van de natuur is ondanks eeuwen van onderzoek om het beter te begrijpen,” reflecteert Lawton. Deze woorden benadrukken de complexiteit en de vreemdheid van dierlijke communicatie, een gebied dat nog veel onbekends bevat voor de mensheid.

“We geloven bij het Earth Species Project dat AI daadwerkelijk kan helpen om de apertuur van onze verbeelding en ons begrip als soort te openen,” stelt Lawton. Dit citaat onderstreept de rol van AI in het verruimen van onze perceptuele grenzen, vergelijkbaar met de manier waarop de telescoop ons universum heeft uitgebreid.

Lawton licht toe: “Dit heeft absoluut diepgaande implicaties voor hoe we beginnen na te denken over dieren en hoe ze communiceren.” Dit citaat uit haar presentatie legt de nadruk op de transformerende potentie van technologie om ons begrip van en onze interactie met de natuurlijke wereld te verbeteren.

Ethische overwegingen in dierlijke communicatie

“Maar het gekke deel hiervan is natuurlijk dat we waarschijnlijk de betekenis van die uitwisseling die plaatsvindt niet zullen begrijpen. En dat brengt ons ook in zeer risicovol, ethisch gebied,” waarschuwt Lawton. Dit inzicht benadrukt de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het ontsluiten van de communicatie van andere soorten, waarbij voorzichtigheid geboden is om geen onbedoelde schade aan te richten.

“We zijn het erover eens dat deze inspanning echt het potentieel heeft om nieuwe wetenschappelijke grenzen te openen, en nieuwe grenzen voor de toekomst,” zegt Lawton. Ze brengt een optimistische visie voor de toekomst naar voren, waarin AI niet alleen ons begrip van de natuurlijke wereld verbreedt, maar ons ook helpt om te erkennen dat de mensheid niet het middelpunt is.

Conclusie

Jane Lawton’s werk en visie binnen het Earth Species Project illustreren een moedige poging om technologie te gebruiken als een middel om de diepe en vaak vergeten connecties tussen de mensheid en de rest van de natuurlijke wereld te herstellen. Door de talen van andere soorten te ontcijferen, streven zij ernaar om niet alleen onze kennis van de natuurlijke wereld te vergroten maar ook om de manier waarop wij onszelf zien als onderdeel van deze wereld fundamenteel te herzien. Dit project bevindt zich op het snijvlak van technologie, ethiek, en conservatie, en belooft een nieuwe richting in te slaan voor zowel de wetenschap als het milieuactivisme, geleid door de wijsheid en ervaring van Lawton.

Een diepere duik in de filosofie van domheid

Matthijs van Boxsel heeft zichzelf gevestigd als een vooraanstaande denker in de studie van domheid, waarbij hij een uniek perspectief biedt op dit ogenschijnlijk paradoxale fenomeen in de menselijke ervaring. Zijn werk, geworteld in een rijke traditie van filosofische en historische analyse, onderzoekt de vele facetten van domheid – van alledaagse onhandigheden tot diepgaande culturele implicaties.

Van Boxsel begint zijn verkenning door domheid te positioneren als een universeel fenomeen dat niet beperkt blijft tot individuen, maar zich uitstrekt over gemeenschappen en culturen: “Domheid is als een spiegel waarin elke cultuur zijn eigen evenbeeld ziet.”

Met deze uitspraak onderstreept hij dat elk tijdperk en elke samenleving zijn eigen kenmerkende vormen van irrationaliteit en dwaasheid kent, vaak gekoppeld aan lokale tradities, anekdotes en stereotypen.

Culturele manifestaties van domheid

Van Boxsel illustreert zijn punt met talloze voorbeelden van culturele manifestaties van domheid:

  • Nederlandse spreekwoorden en anekdoten: Hij wijst op Nederlandse spreekwoorden en volksverhalen die specifiek gericht zijn op de domheid van bepaalde steden zoals Kampen. Deze verhalen, zoals die over de Kampenaren die hun eigen klokken in de rivier gooien om te voorkomen dat ze door vijanden worden gebruikt, dienen niet alleen als vermakelijke anekdotes maar werpen ook licht op bredere sociale en culturele dynamieken.
  • Wereldwijde perspectieven: Hij verbreedt zijn perspectief door te wijzen op vergelijkbare fenomenen in andere culturen, zoals de Britse vooroordelen tegenover de ‘domme Ier’ of de Amerikaanse stereotypen over ‘hillbillies’. Deze voorbeelden benadrukken de universaliteit van domheid als een concept dat verder gaat dan nationale grenzen.

Filosofische reflecties op domheid

Van Boxsel gaat dieper in op de filosofische implicaties van domheid, waarbij hij niet alleen de alledaagse blunders beschrijft, maar ook de paradoxale relatie tussen domheid en intelligentie onderzoekt:

“Domheid is niet de tegenstelling van intelligentie, maar de grens ervan.”

Hij stelt dat domheid niet louter een gebrek aan intelligentie is, maar eerder een complementaire kracht die ons begrip van intelligentie en menselijke vermogens scherpt. Een cruciaal aspect van Van Boxsel’s analyse is de rol van domheid als katalysator voor culturele ontwikkeling en vooruitgang:

“Onze beschaving is grotendeels gebaseerd op de behoefte om domheid te beteugelen.”

Hij betoogt dat de menselijke drang om domheid te overwinnen niet alleen heeft geleid tot technologische en intellectuele vooruitgang, maar ook tot de ontwikkeling van ethische en sociale structuren die onze samenlevingen vormgeven.

Hier zijn voorbeelden van moderne domheid

1. De Bungeejumper met een te lang touw

Een bungeejumper die niet goed had nagedacht over de lengte van zijn elastiek, eindigde met een tragische afloop. Hij vergeleek de lengte van het elastiek met de diepte van het ravijn, maar vergat rekening te houden met de rek van het elastiek. Bij zijn sprong bleek het elastiek te lang, waardoor hij te pletter viel. Dit voorbeeld illustreert hoe een gebrek aan aandacht voor detail en het niet begrijpen van de basisprincipes van rek en lengte kan leiden tot desastreuze gevolgen.

2. Het Golfbal-wasincident

Everett Sanchez besloot zijn golfballen te wassen in een machine ontworpen voor golfballen, maar gebruikte deze machine op een onorthodoxe manier. Hij liet zijn broek zakken en probeerde zijn scrotum in de machine te wassen. Een vriend zette de machine aan, waardoor zijn scrotum vast kwam te zitten en ernstige verwondingen opliep. Dit voorbeeld laat zien hoe een gebrek aan gezond verstand en het niet volgen van duidelijke gebruiksinstructies kan leiden tot pijnlijke en gênante situaties.

3. De identificatie voor een identiteitskaart

In België is een absurd bureaucratisch proces in werking. Wanneer iemand zijn identiteitskaart verliest, moet hij zich identificeren om een nieuwe kaart te verkrijgen. Dit betekent dat de persoon een andere vorm van identificatie moet hebben om de verloren identiteitskaart terug te krijgen. Dit paradoxale beleid toont hoe bureaucratische domheid kan leiden tot een vicieuze cirkel van onpraktische en inefficiënte regels, die het probleem niet oplossen maar juist verergeren.

4. De lachmachine bij komische televisieseries

In de wereld van de televisie worden lachmachines gebruikt om kijkers te laten weten wanneer iets grappig is. Dit gebeurt zelfs als de inhoud objectief gezien niet grappig is. Onderzoek door AVROTROS toonde aan dat mensen die naar een komische serie keken met een lachmachine, geloofden dat ze enorm hadden gelachen, terwijl videobeelden bewezen dat niemand echt lachte. Dit voorbeeld illustreert hoe mensen kunnen worden gemanipuleerd door externe signalen, en hoe domheid zich kan manifesteren in het blindelings volgen van sociale cues zonder kritische evaluatie.

5. De airconditioning paradox

Airconditioning draagt bij aan het broeikaseffect en de afbraak van de ozonlaag, wat leidt tot een verdere opwarming van de aarde. Ironisch genoeg resulteert dit in een grotere behoefte aan airconditioning om de verhoogde temperaturen te bestrijden. Dit creëert een vicieuze cirkel waarin de oplossing voor een probleem het probleem zelf verergert. Dit voorbeeld van moderne domheid laat zien hoe goedbedoelde technologische oplossingen soms de onderliggende problemen kunnen verergeren door een gebrek aan holistisch denken en lange termijn planning.

Ten slotte benadrukt Van Boxsel de rol van humor en wijsheid in zijn benadering van het onderwerp:

“Door de humor van domheid te begrijpen, worden we wijzer.”

Hij pleit voor een meer ontspannen en empathische benadering van menselijke zwakheden, waarbij humor fungeert als een middel om complexe sociale en psychologische fenomenen te doorgronden.

Matthijs van Boxsel’s werk blijft een uitnodiging om dieper na te denken over een onderwerp dat vaak wordt vermeden of oppervlakkig wordt behandeld. Zijn filosofische verkenning van domheid daagt lezers uit om hun eigen vooroordelen en blinde vlekken te heroverwegen, terwijl ze een glimp opvangen van de menselijke conditie in al haar onvolmaaktheid en glorie.

De cruciale rol van bacteriën in onze hersenen en gedrag

Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, onthult de verborgen invloed van bacteriën op onze geestelijke gezondheid en ons gedrag. Haar onderzoek biedt diepgaand inzicht in hoe deze microscopische organismen niet alleen ons lichaam bewonen, maar ook een integraal onderdeel vormen van onze biologische en psychologische processen.

Professor Sommer begint haar betoog met een fascinerende reis terug in de tijd: “We gaan liefst 4 miljard jaar terug in de evolutie. De aarde was er, maar die zag er behoorlijk anders uit dan we gewend zijn. Er was nog geen zuurstof, maar er was wel water.” In deze oeromgeving, waar “het niet groen was, er waren geen bomen, geen planten, zelfs geen gras,” waren bacteriën de dominante levensvormen, essentieel voor het ontstaan en de ontwikkeling van complexer leven op aarde.

Bacteriën als chemische krachtpatsers

Sommer illustreert de rol van bacteriën door ze te beschrijven als “kleine chemische fabriekjes”. Deze micro-organismen zijn cruciaal voor de afbraak en synthese van stoffen: “Voor bijna elke stof op aarde heb je wel een bacterie die die stof kan afbreken. En je hebt ook voor bijna alle stoffen wel een bacterie die dat kan maken.” Deze dynamische uitwisseling van chemische stoffen tussen bacteriën heeft de basis gelegd voor de biodiversiteit op onze planeet.

De invloed van het microbioom op hersenontwikkeling en gedrag

Een sleutelaspect van Sommer’s onderzoek is de ontdekking van het verband tussen het darmmicrobioom en de ontwikkeling van de hersenen: “Dat darmmicrobioom, dat ontwikkelt zich in de eerste drie jaar. En laat dat nou precies ook de periode zijn waarin het brein zich ontwikkelt.” Ze legt uit hoe een specifiek bacterieel product, peptidoglycaan, essentieel is voor de normale hersenontwikkeling: “Een stofje dat mensen zelf niet maken, peptidoglycaan, blijkt essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen.”

De impact van geboorteprocessen op het microbioom

De wijze van geboorte heeft een significante invloed op de bacteriële samenstelling van het menselijk lichaam. Sommer beschrijft hoe “tijdens de bevalling, wordt dat kind eigenlijk geperst door de vagina van zijn moeder. En in die vagina, daar zitten een heleboel bacteriën. En dat zijn precies de melkzuurbacteriën die zich in die darm gaan vestigen,” wat benadrukt hoe kritiek deze vroege blootstelling is voor het vestigen van een gezond microbioom.

De rol van voeding in het microbioom

Sommer benadrukt het belang van voeding voor een gezond microbioom, vooral het belang van borstvoeding direct na de geboorte: “Borstvoeding bevat essentiële elementen voor de ontwikkeling van het microbioom.” Verder adviseert ze een dieet rijk aan vezels en gefermenteerde producten, en waarschuwt ze voor de gevaren van een moderne levensstijl die rijk is aan bewerkte voedingsmiddelen en pesticiden.

Sommer sluit af met een blik op de toekomst en de mogelijke strategieën om onze gezondheid te verbeteren door ons microbioom te beheren. Ze wijst op het potentieel van gepersonaliseerde voeding gebaseerd op microbioomonderzoek en de noodzaak van maatschappelijke veranderingen in onze omgang met voeding en gezondheid: “Met voeding heb je een hoop invloed op het microbioom. En wat kunnen we daarvoor zowel doen? We kunnen onze bacteriën weer laten schwingen door ze goed te voeren.”

De rol van AI in de verzekeringssector

Artificiële intelligentie (AI) transformeert de verzekeringssector op revolutionaire wijze, en organisaties zoals Achmea zijn aan de voorhoede van deze innovatie. Rikkert van Capelleveen, Data & Digital Officer bij Achmea, biedt ons inzicht in hoe AI wordt geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen, producten en klantenservice. Hieronder verkennen we enkele concrete voorbeelden van AI-toepassingen binnen Achmea die de potentie van deze technologie in de verzekeringswereld illustreren.

1. AI-Gedreven klantenservice: automatisering en personalisatie

Achmea gebruikt AI om de klantenservice te verbeteren door middel van geautomatiseerde systemen zoals chatbots en voicebots. Deze technologieën stellen het bedrijf in staat om klanten sneller te bedienen, vooral tijdens piekperiodes van claims na stormschade, zoals Van Capelleveen aangeeft. Bijvoorbeeld, een AI-gestuurde voicebot kan oproepen aannemen, de klant herkennen, vaststellen of een claim gedekt is en zo nodig direct doorverbinden naar reparatiediensten. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie maar verbetert ook de klantervaring door snelle en nauwkeurige respons op klantvragen.

2. Fraudedetectie en -preventie met AI

Een ander belangrijk gebied waar AI wordt toegepast, is bij de detectie en preventie van fraude. Achmea gebruikt geavanceerde AI-modellen om patronen te identificeren die wijzen op potentiële fraude. Deze modellen zijn zelflerend, wat betekent dat ze steeds effectiever worden naarmate ze meer data verwerken. Van Capelleveen meldt dat deze AI-systemen al aanzienlijke bedragen aan fraude hebben opgespoord, wat bijdraagt aan het reduceren van kosten en het beschermen van de integriteit van het verzekeringssysteem.

3. Geautomatiseerde schadebeoordeling via AI

AI speelt een cruciale rol in het beoordelen van schadeclaims door beeldherkenningstechnologieën. Achmea gebruikt AI om foto’s van beschadigde objecten te analyseren en snel de omvang van de schade te bepalen. Dit maakt het proces sneller en vermindert de noodzaak voor fysieke inspecties door experts. Dit gebruik van AI verhoogt niet alleen de snelheid en nauwkeurigheid van schadebeoordelingen maar zorgt ook voor een verlaging van de operationele kosten.

4. Rijstijlanalyse voor persoonlijke verzekeringspremies

Een innovatieve toepassing van AI bij Achmea is het gebruik van telematica om rijgedrag te monitoren en te analyseren, wat leidt tot gepersonaliseerde verzekeringspremies. Bestuurders die veilig rijden kunnen beloond worden met lagere premies, wat een stimulans biedt voor verantwoordelijk rijgedrag. Dit gebruik van AI draagt bij aan een eerlijker en meer op maat gemaakt verzekeringsmodel.

5. Voorspellende analyse voor risicomanagement

AI stelt Achmea ook in staat om grote hoeveelheden data te gebruiken voor voorspellende analyses, waardoor beter inzicht wordt verkregen in risico’s en trends. Dit helpt bij het proactief beheren van risico’s en het aanpassen van beleidsstrategieën op basis van voorspelde veranderingen in de markt of het risicolandschap.

Ontdekkingstocht naar Regeneratieve Intelligentie

Thijs Pepping, trendanalist bij het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van IT-dienstverlener Sogeti, deelt zijn diepgaande inzichten over de verbinding tussen menselijke, kunstmatige en regeneratieve intelligentie. Zijn verhaal is niet alleen een reflectie op technologische vooruitgang, maar ook een pleidooi voor een dieper begrip van onze natuurlijke affiniteiten, bekend als biofilie.

Pepping benadrukt de betekenis van ‘biofilia’: een aangeboren neiging om verbinding te maken met de natuur. Deze neiging, zo stelt hij, zit diep geworteld in onze genen en is cruciaal voor het begrijpen van onszelf en onze omgeving. “Biofilia is een aangeboren en genetisch bepaalde affiniteit van de mens met de natuurlijke wereld,” legt Pepping uit. Hij gelooft dat deze verbinding vaak verloren gaat en pleit voor een herwaardering van deze essentiële menselijke eigenschap.

Van duurzaam naar regeneratief: de evolutie van intelligentie

Pepping verkent de transitie van duurzaamheid naar regeneratieve praktijken, een verschuiving die hij als fundamenteel beschouwt voor de toekomst van zowel ecologie als technologie. Hij introduceert het concept van ‘regeneratieve intelligentie’, een vaardigheid die verder gaat dan herstellen of bewaren; het is een proces dat actief bijdraagt aan de vernieuwing van ecosystemen en gemeenschappen. Deze vorm van intelligentie is niet alleen toepasbaar op natuurlijke systemen, maar ook op hoe we technologie integreren en gebruiken in ons dagelijks leven.

De reis van Pepping heeft hem geleid naar de snijpunten van menselijke en kunstmatige intelligentie. Sinds 2016 onderzoekt hij de ‘anatomie van de angst voor AI’, en hoe deze technologische vooruitgang kan worden afgestemd op menselijke waarden en behoeften. Hij stelt dat kunstmatige intelligentie niet als een aparte entiteit moet worden gezien, maar als een integraal onderdeel van onze menselijke ervaring en intelligentie. “We moeten AI niet alleen trainen op menselijke intelligentie, maar ook nieuwe manieren bedenken om deze technologie te benaderen” adviseert hij.

Een ander belangrijk thema dat Pepping aansnijdt is het concept van ‘umwelt’—een term die hij gebruikt om de interactie tussen organismen en hun omgeving te beschrijven. Dit begrip is cruciaal voor het ontwerpen van technologie die empathisch en responsief is ten opzichte van zowel menselijke als niet-menselijke systemen. Door AI te trainen om de ‘umwelt’ van verschillende wezens te begrijpen, kunnen we technologieën ontwikkelen die meer afgestemd zijn op de diverse behoeften van onze planeet.

De noodzaak van nieuwe woorden en modellen

Pepping onderstreept de noodzaak van nieuwe taal en modellen om de evoluerende relaties tussen mensen, technologie en de omgeving te beschrijven. Hij noemt de termen ‘regeneratieve landbouw’, ‘regeneratieve geneeskunde’, en ‘regeneratieve educatie’ als voorbeelden van hoe deze nieuwe benaderingen ingang vinden in verschillende sectoren. “We moeten nieuwe woorden vinden om deze veranderingen te duiden,” zegt hij “en denken aan regeneratieve businessmodellen die deze principes kunnen incorporeren.”

Pepping’s visie op een regeneratieve toekomst gaat over het heroverwegen van onze interacties met de wereld—zowel digitaal als ecologisch—en hoe we technologie kunnen gebruiken om deze banden niet alleen te herstellen, maar actief te verbeteren. Zijn werk bij VINT en zijn presentaties, zoals die bij NASA, laten zien dat het integreren van deze concepten al begonnen is, en bieden een hoopvolle blik op wat nog mogelijk is als we onze biophilie omarmen en onze intelligentie in dienst stellen van regeneratie.

[Fotocredits –  mozZz © Adobe Stock]
Avatar foto
Erdinç Saçan

Senior Docent en Onderzoeker bij Fontys ICT in Eindhoven. Voorheen gewerkt bij Corendon, TradeDoubler en Prijsvrij.nl.

Verder lezen over Innovatie

VodafoneZiggo verkrijgt (voor € 57,5 miljoen) belangrijk 5G spectrum 

VodafoneZiggo heeft in de recente frequentieveiling nieuw spectrum verworven om aan haar netwerk toe te voegen. Tijdens de veiling is 100MHz bemachtigd in de 3,5GHz band. Dit stelt het telecombedrijf in staat om het bestaande netwerk nog verder door te ontwikkelen en te versterken. VodafoneZiggo is erg tevreden met de uitkomst van de veiling. VodafoneZiggo betaalt € 57,5 miljoen euro voor deze spectrumvergunning, die loopt tot 2040. 

Mobile02.07.2024

VodafoneZiggo verkrijgt (voor € 57,5 miljoen) belangrijk 5G spectrum 

Dit is de innovatieve Control Room van Team Visma | Lease a Bike

Team Visma | Lease a Bike, een van 's werelds beste wielerploegen, zet een grote stap in technologische innovatie met de lancering van hun gloednieuwe Control Room. Deze hypermoderne mobiele unit, uitgerust met de nieuwste technologieën en apparatuur, maakt zijn debuut tijdens de Tour de France, die zaterdag 29 juni in Florence van start gaat.

Technology27.06.2024

Dit is de innovatieve Control Room van Team Visma | Lease a Bike

In Brabant is het aantal startups met 22 procent toegenomen

Het aantal Brabantse startups is sinds 2020 spectaculair gegroeid. Met 1462 startups heeft Brabant nu de op twee na grootste startup-populatie van alle Nederlandse provincies. Dit is een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van 2020, toen er 1200 startups waren. Deze cijfers komen naar voren uit het vandaag gepubliceerde Birch-rapport, dat in opdracht van startuporganisatie Braventure is uitgevoerd.

Startups27.06.2024

In Brabant is het aantal startups met 22 procent toegenomen

AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

Technology18.06.2024

AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

McDonalds ontdekt dat AI in de McDrive nog geen goed idee is

McDonald’s heeft recent wel geprobeerd om die mensen te vervangen door AI, maar die deed het waarschijnlijk minder goed dan zijn menselijke collega.

Online17.06.2024

McDonalds ontdekt dat AI in de McDrive nog geen goed idee is

Huizen worden met speciaal energiecement een soort giga-accu’s

De knappe koppen van MIT hebben cement ontwikkeld dat vol energie zit. Hiermee maak je in één keer een giga-accu van je woning.

Technology14.06.2024

Huizen worden met speciaal energiecement een soort giga-accu’s

Nog een Delfts succes: waterstofauto is geschikt voor openbare weg

De studenten van TU Delft zijn lekker bezig. Eerder kwam er al goed nieuws binnen over de hyperloop, en nu ook over de waterstofauto.

Automotive11.06.2024

Nog een Delfts succes: waterstofauto is geschikt voor openbare weg

Een succes voor hyperloop: TU Delft laat het van baan wisselen

Het leek even moeilijk te worden voor de hyperloop, maar de studenten van TU Delft hebben nu een groot succes bereikt.

Technology10.06.2024

Een succes voor hyperloop: TU Delft laat het van baan wisselen

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

Welzijn op de werkplek met AI collega’s

De Maand van de Mentale Gezondheid is afgelopen, maar het belang neemt alleen maar toe. Een grote stap hierin is het aanpakken van mentale gezondheidsproblemen op de werkplek. Veelvoorkomende uitdagingen zijn onder andere burn-out, stress en tijdsgebrek. Dit heeft invloed op het welzijn en de productiviteit van werknemers. Statistieken tonen aan dat een aanzienlijk deel van de tijd verloren gaat aan repetitieve en uitputtende taken.

Artificial Intelligence24.07.2024

Welzijn op de werkplek met AI collega’s

Je kunt deepfakes spotten dankzij ruimtetechnologie

Online23.07.2024

Je kunt deepfakes spotten dankzij ruimtetechnologie

Alles is te zien in de poppetjes van je ogen
AI-app Claude is nu beschikbaar op je smartphone 

Claude. Niet de zanger van dat catchy half-Franse nummer, maar de kunstmatige intelligentie-tool.

Online17.07.2024

AI-app Claude is nu beschikbaar op je smartphone 

YouTube biedt je nu AI-playlists binnen YouTube Music

AI wordt onder andere omarmd door YouTube Music, dat nu door kunstmatige intelligentie samengestelde afspeellijsten ondersteunt. 

Online16.07.2024

YouTube biedt je nu AI-playlists binnen YouTube Music

Robotchirurgen verrichten meer dan 400 succesvolle hartoperaties

Van de 400 operaties die ze hebben verricht is er 98 procent volledig  goed gegaan. Leg je hart in robothanden.

Technology10.07.2024

Robotchirurgen verrichten meer dan 400 succesvolle hartoperaties

Dit is de nieuwe OPPO Reno12 Series

De langverwachte OPPO Reno12 Series is vanaf vandaag verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Met de Reno12 en de Reno12 Pro introduceert OPPO twee gloednieuwe AI-telefoons met verschillende functies die de productiviteit en creativiteit verbeteren.

Mobile03.07.2024

Dit is de nieuwe OPPO Reno12 Series

Straks heb je elke dag een originele profielfoto op WhatsApp

Een Lensa-achtige functie komt nu van Meta zelf naar WhatsApp. Zo heb je elke dag een originele profielfoto, als je dat wil natuurlijk.

Social Media02.07.2024

Straks heb je elke dag een originele profielfoto op WhatsApp

Adform komt met op AI-gebaseerde contextual targeting

Adform kondigt een exclusieve samenwerking aan met Cognitiv, wereldwijd een van dé leveranciers van deep learning AI voor marketeers. Samen zullen zij Cognitivs GPT AI-gebaseerde contextuele targeting beschikbaar stellen in de belangrijkste Europese talen. Dankzij de samenwerking kunnen adverteerders in Europa nu voor het eerst gebruikmaken van GPT AI-gebaseerde contextual targeting.

Advertising02.07.2024

Adform komt met op AI-gebaseerde contextual targeting

Verder lezen over Toekomst

Merganser: een Offshore Floating Solar platform in de Noordzee

Met steun van energieproducent RWE heeft het Nederlands-Noorse bedrijf SolarDuck haar Offshore Floating Photo-Voltaic (OFPV) platform geïnstalleerd - een op zee drijvend platform dat zonne-energie opwekt.

Nieuws04.07.2024

Merganser: een Offshore Floating Solar platform in de Noordzee

In Brabant is het aantal startups met 22 procent toegenomen

Het aantal Brabantse startups is sinds 2020 spectaculair gegroeid. Met 1462 startups heeft Brabant nu de op twee na grootste startup-populatie van alle Nederlandse provincies. Dit is een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van 2020, toen er 1200 startups waren. Deze cijfers komen naar voren uit het vandaag gepubliceerde Birch-rapport, dat in opdracht van startuporganisatie Braventure is uitgevoerd.

Startups27.06.2024

In Brabant is het aantal startups met 22 procent toegenomen

Symposium ‘Artificial Intelligence’ door het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Eerder deze maand organiseerde het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een symposium getiteld ‘Artificial Intelligence’. Dit evenement was speciaal bedoeld voor de medewerkers van het ziekenhuis om hen bewust te maken van de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) en de impact ervan op hun dagelijkse werk en regionale samenwerking.

Artificial Intelligence26.06.2024

Symposium ‘Artificial Intelligence’ door het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De eerste legale E-step in Nederland: UrbMob Kick&Go

Steeds vaker zie je in Nederland op straat mensen (met name jongeren) met een e-step voorbij komen. E-step zijn dan ook al in grote getale verkrijgbaar. Maar helaas riskeer je daarmee vaak wel de kans op een boete. Of er...

Gadgets20.06.2024

De eerste legale E-step in Nederland: UrbMob Kick&Go

Terugleverkosten bij zonnepanelen: zo verminder je ze

De slimste manier om je terugleverkosten laag te houden, is door zoveel mogelijk van je eigen energie zelf te gebruiken. Wat je immers zelf gebruikt, hoef je niet terug te leveren. En kost je dus niets extra’s. Zo houd je grip op je energierekening.

Technology13.06.2024

Terugleverkosten bij zonnepanelen: zo verminder je ze

Houd je energierekening laag 
Industrie 5.0: Integratie van menselijke ethiek en machinale efficiëntie voor duurzame groei

Industrie 5.0 staat voor schaalbaarheid met een doel: bedrijven groeien op een manier die zowel de samenleving als het milieu ten goede komt. Het introduceert systemen die menselijke creativiteit en machinale efficiëntie combineren om flexibele en veerkrachtige bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

Technology11.06.2024

Industrie 5.0: Integratie van menselijke ethiek en machinale efficiëntie voor duurzame groei

Smart Health-webinar: Acceptatie van AI door zorgverleners en zorgvragers

Op 13 mei vond het Smart Health-webinar plaats, een hybride event georganiseerd door het Care Innovation Center West-Brabant en Slimmer Leven. De centrale vraag van deze bijeenkomst was hoe we AI kunnen ontwerpen zodat deze goed landt bij zowel zorgverleners als zorgvragers.

Events30.05.2024

Smart Health-webinar: Acceptatie van AI door zorgverleners en zorgvragers

VivaTech 2024: Peugeot zet hoog in op rijplezier met Hypersquare

Op de techbeurs VivaTech 2024, die van 22-25 mei in Parijs plaatsvindt, toont Peugeot zijn visie op toekomstig rijplezier met een innovatief Hypersquare stuursysteem. Dit systeem is een van de vele technologische vooruitgangen in het volledig elektrische Inception Concept, dat nu zijn publieke debuut maakt in Parijs.

Automotive23.05.2024

VivaTech 2024: Peugeot zet hoog in op rijplezier met Hypersquare

Verder lezen over Trends

​Waarom Barbie-nummer I’m Just Ken zo’n internethype is

“Het lijkt niet uit te maken wat ik doe. Ik ben altijd nummer twee. Niemand weet hoe hard ik het geprobeerd heb. Ik heb gevoelens die ik niet kan uitleggen. Ik word er gek van.” Je zou het niet zeggen, maar dit zijn...

Entertainment27.02.2024

​Waarom Barbie-nummer I’m Just Ken zo’n internethype is

​Dit googelden we het meest in 2023: Oppenheimer en Rob de Nijs

Google heeft bekendgemaakt welke woorden we nou het meest googelden en dat biedt een verrassende uitkomst op sommige vlakken. In Nederland hielden we ons vooral bezig met het overlijden van Matthew Perry, maar ook zanger...

Search11.12.2023

​Dit googelden we het meest in 2023: Oppenheimer en Rob de Nijs

Google Trends: PVV grootste partij in acht provincies

Een dag voor de verkiezingen stijgen GroenLinks-PvdA en met name de PVV plots hard in de peilingen. Volgens Google Trends, een belangrijke indicator voor welke onderwerpen in de samenleving leven, is de PVV in acht van d...

Search21.11.2023

Google Trends: PVV grootste partij in acht provincies

​Dit zijn de trends voor herenpakken in 2023

Ben je op zoek naar een mooi pak waarmee je nog jaren kunt doen? Je hoeft je natuurlijk niet te laten verleiden door de trends van dit moment, maar aan de andere kant, waarom niet? Het voordeel is dat trends in pakken va...

Lifestyle16.02.2023

​Dit zijn de trends voor herenpakken in 2023

Dé onlinemarketingtrends van 2023

De wereld van online marketing staat nooit stil. Ieder bedrijf wil natuurlijk hun graantje mee prikken, maar hoe blijf je actueel? Deze vraag wordt in deze blog behandeld door de laatste onlinemarketingtrends van 2023 on...

DC Business10.01.2023

Dé onlinemarketingtrends van 2023

Year in Search 2022: Oorlog in Oekraïne wint nipt van Voice-schandaal

Het jaar is weer bijna voorbij. Tijd voor lijstjes en andere bespiegelingen. Op dit moment loopt de verkiezing voor woord van het jaar en vandaag heeft Google haar jaarlijkse overzicht van populaire – trending – zoek...

Search07.12.2022

Year in Search 2022: Oorlog in Oekraïne wint nipt van Voice-schandaal

​De leukste kantoortrends van 2022

Om optimaal te kunnen werken is het van groot belang dat u over een goed kantoor beschikt. Nu is het wellicht mogelijk dat u een kantoor wilt huren maar dat u niet precies weet waar u moet beginnen. Aangezien wij ervoor...

DC Business04.04.2022

​De leukste kantoortrends van 2022

Het einde van een iconische Subaru met verbrandingsmotor

De autosport kan ervoor zorgen dat een bepaald merk of model ineens heel erg geliefd wordt. Denk maar eens aan de Audi 80 Quattro of de Lancia Delta. De Subaru Impreza WRX is er ook zo een. Dat was destijds, in 1994, een...

Automotive13.03.2022

Het einde van een iconische Subaru met verbrandingsmotor