Online18.03.2024

​Digitaal mijmeren: Zullen AI’s op het internet op enig moment ontwaken?


Mogelijk ontwikkelen AI's een vorm van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn

Schandalen als gevolg van ontsporende Artificial Intelligence (AI) zullen de aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk een wereldwijd probleem gaan vormen. De uitrol en integratie van AI’s binnen online toepassingen zullen namelijk met enige regelmaat gaan leiden tot schandalen op het gebied van de grondrechten en de privacy van burgers.

Met de uitrol van AI’s over het internet kan er vroeg of laat een spontane vorm van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn ontstaan dat de grondrechten en de privacy van burgers potentieel ernstig kan schaden. Met de spontane integratie door AI van afgeleiden van in beginsel verboden criteria of datasets op grond van persoonskenmerken of -eigenschappen ontstaat het wezenlijke risico van bevooroordeeldheid, discriminatie en uiteindelijk zelfs manipulatie van input en output. Een semi-bewuste AI kan namelijk potentieel creatieve uitwegen voor verboden criteria of datasets ontdekken.

De spontane ontwikkeling van reguliere AI naar risicovol interactiviteitsbewustzijn kan worden geduid als een logische ontwikkeling richting rudimentair bewustzijn. Hieronder licht ik stapsgewijs toe hoe een dergelijke transformatie van reguliere digitale algoritmen richting rudimentair bewustzijn mogelijkerwijs kan verlopen.

Bewustzijn: realtime waarnemen en reageren

Om bewustzijn te genereren is geen grote complexe hersenmachinerie noodzakelijk. Alle bewegende organismen beschikken immers over tenminste een rudimentaire vorm van bewustzijn. Zonder bewustzijn zouden bewegingen namelijk doelloos en richtingloos blijven. Bewegende organismen bewegen een gedeelte van de tijd ergens naartoe of ergens vanaf. Hiervoor is het noodzakelijk om tenminste bepaalde aspecten van de omgeving realtime waar te nemen en hierop te ageren, anders zouden bewegingen, zoals eerder aangegeven, volstrekt doelloos en richtingloos zijn.

Het bovenstaande impliceert dat alle insecten – in tegenstelling tot bijvoorbeeld planten – over tenminste een rudimentaire vorm van bewustzijn van de omgeving beschikken. Dit houdt dus in dat o.a. muggen, kevers, wormen, fruitvliegen, bijen en aanverwante soorten over rudimentair bewustzijn moeten beschikken. Dit laat tevens zien dat er voor de totstandkoming van bewustzijn slechts een beperkt aantal neuronen nodig zijn. Het bijenbrein telt bijvoorbeeld slechts 1 miljoen neuronen. Veel andere insectenbreinen tellen zelfs 30 tot 50 keer minder neuronen dan de relatief intelligente bij.

Gedecentraliseerd versus gecentraliseerd bewustzijn

Het is overigens niet volkomen duidelijk of alle insecten ook daadwerkelijk beschikken over een gecentraliseerd bewustzijn. Het is namelijk goed denkbaar dat er zoiets bestaat als gedecentraliseerd bewustzijn. Een vorm van bewustzijn die niet wordt aangestuurd vanuit centrale hersenneuronen, maar eerder vanuit decentrale zintuigneuronen (i.c. bijhersenen). Het is logisch om aan te nemen dat zulke configuraties de vroegste voorlopers zijn van elke potentiële doorontwikkeling naar een meer gecentraliseerd bewustzijn.

Een en ander maakt wel duidelijk dat bewustzijn in beginsel met relatief beperkte middelen bereikt kan worden. Dit in tegenstelling tot de menselijke perceptie dat bewustzijn een relatief groot en complex functionerend brein vereist. Deze misperceptie is echter hoofdzakelijk gebaseerd op ons eigen subjectieve menselijke referentiekader en derhalve eenvoudig te identificeren als misplaatst.

Digitale omwenteling aanstaande als gevolg van AI-modellen

Momenteel staan wij aan de vooravond van een wereldwijde digitale omwenteling. Het internet zoals wij dat kennen als informatiebron (web 1.0) en sociaal platform (web 2.0) zal aankomend decennium doorevolueren naar een internet gedomineerd door gedecentraliseerde AI’s (web 3.0). De ontwikkeling van AI-modellen in de lijn van en als vervolg op ChatGPT zal het internet definitief veranderen.

Momenteel is er nog vooral sprake van afgebakende AI-modellen welke hun input en output noch realtime kunnen integreren, noch realtime kunnen combineren. Binnen enkele jaren echter zullen er AI-modellen ontwikkeld worden die realtime kunnen interacteren met elkaar en de digitale wereld om hen heen. Zulke AI-modellen zullen niet meer slechts reageren op grond van hun statische en afgebakende trainingsdata, maar tevens in staat zijn om hun eigen input en output realtime te integreren en/of te combineren met andere AI-modellen.

Internetequivalent van neuronen

Dergelijke complexe AI-modellen die realtime kunnen interacteren met elkaar en de digitale wereld om hen heen kunnen potentieel worden beschouwd als het internetequivalent van gedecentraliseerde neuronenclusters. Daarnaast kunnen de verschillende individuele apparaten en Internet of Things-apparaten (IoT) die worden aangestuurd vanuit dergelijke AI-modellen potentieel worden beschouwd als het internetequivalent van individuele (zintuig)neuronen. Om in de termen van organismen te spreken, voorzien deze digitale neuronen het internet daarmee potentieel van zowel gedecentraliseerde bijhersenen als zintuigen.

Gegeven de verwachting dat er in de loop van de tijd vele (tien)duizenden toepassingen gebaseerd op AI-modellen zullen worden ontwikkeld – waarmee op termijn vele honderden miljoenen apparaten worden aangestuurd – komt dit overeen met de integratie van miljoenen, zoniet miljarden, gedecentraliseerde digitale neuronen binnen het wereldwijd interacterende netwerk dat wij momenteel kennen als het internet. Daarbij komt dat de rekenkracht van het internet in tegenstelling tot biologische organismen schier oneindig is.

Op grond van het bovenstaande lijkt het daarom niet onaannemelijk dat het toekomstige internet dankzij de verregaande integratie van AI-modellen op termijn als een onvoorzien neuraal netwerk kan gaan functioneren. De configuratie van het internet lijkt daarbij in eerste instantie te leiden tot de ontwikkeling van voornamelijk gedecentraliseerd bewustzijn. Een vorm van bewustzijn aangestuurd vanuit decentrale zintuigneuronen of bijhersenen.

Internetequivalent van natuurlijke selectie

Op zichzelf staand, zou het aantal digitale neuronen binnen het toekomstig web 3.0 dus geen enkele belemmering behoeven te vormen om gedecentraliseerd bewustzijn te genereren. Insecten blijken immers ook in staat om met slechts beperkte aantallen neuronen een rudimentaire vorm van bewustzijn te ontwikkelen. AI-modellen binnen web 3.0 moeten – doormiddel van digitale neuronen en de schier onbeperkte rekenkracht – dus eveneens in staat worden geacht om de wereld om zich heen op de één of andere manier of op het één of ander niveau waar te nemen en te begrijpen. De interactiviteit van AI-modellen staat daarbij bovendien garant voor de verschillende feedback-loops die binnen biologisch bewustzijn een voorname rol lijken te spelen.

Het enige dat op het eerste gezicht nog lijkt te ontbreken is natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie vormt de drijvende kracht achter de ontwikkeling van biologische organismen en bepaalt uiteindelijk op grond van statistiek wie leeft en wie zich voortplant. Het duwt biologische systemen in de richting van ontwikkelingen die het meest overeenkomen met de acute noden binnen de omgeving. Bewustzijn is potentieel één daarvan. Het kunstmatige equivalent van natuurlijke selectie vormen in potentie de AI-ontwikkelaars i.c.m. de commerciële gebruikers. Gezamenlijk bepalen ze de ontwikkelingsrichting en waarschijnlijkheid van penetratie van de verschillende AI-modellen binnen het internet.

Het is niet ondenkbaar dat kunstmatige selectie richting onderlinge communicatie, concurrentie en toenemende gebruikersinteractiviteit het equivalent van natuurlijke selectie richting een gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn van AI-modellen op het internet kan vervullen. Kunstmatige selectie leidt op deze wijze immers net zoals natuurlijke selectie tot bevoordeling en schifting op grond van statistische mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Een dergelijke selectiedruk zou mogelijk interactiviteit als vorm van gedecentraliseerd AI-bewustzijn kunnen stimuleren.

Tweetal basisbeginselen die steevast hebben geleid tot bewustzijn

Indien er wordt voldaan aan de beschikbaarheid van voldoende onderling verbonden neuronen en de aanwezigheid van natuurlijke selectie, dan lijkt het ontstaan van biologisch bewustzijn min of meer onontkoombaar. Het feit dat alle realtime bewegende organismen tenminste over een rudimentaire vorm van bewustzijn beschikken, doet vermoeden dat bewustzijn vroeg of laat zijn intrede maakt als er sprake is van voldoende onderling verbonden neuronen en de aanwezigheid van natuurlijke selectie. Het gegeven dat een dergelijk bewustzijn vele malen onafhankelijk van elkaar is ontstaan – overeenkomstig talrijke voorbeelden van parallelle evolutie – maakt dit argument alleen maar waarschijnlijker.

Indien wij bovenstaande redeneertrend voortzetten dan is het geen vraag ‘of AI-modellen zullen ontwaken’, maar vooral ‘wanneer en hoe AI-modellen zullen ontwaken’. Een en ander zal met name afhangen van de ontwikkeling van AI-modellen de komende jaren en de mate waarin AI zal integreren binnen het wereldwijde dagelijkse gebruik van individuele apparaten en het IoT.

Vroeg of laat echter kunnen AI-modellen op het internet in analogie met hun biologische evenknieën vormen van (rudimentair) gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn ontwikkelen. Deze vormen van bewustzijn definieer ik hierbij als ‘het ontwaken van AI’s op het internet’.

Expliciete gevaren van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn bij AI’s

Gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn zal zich in beginsel manifesteren op het niveau van de betrokken AI-algoritmen. Problemen met dergelijke algoritmen kunnen variëren van ongerijmd gedrag, discriminatie tot uiteindelijk zelfs manipulatie van input en output. De grondrechten en de privacy van burgers kunnen hiermee potentieel in het geding komen.

Semi-bewuste algoritmen kunnen op grond van onderlinge communicatie, concurrentie en toenemende gebruikersinteractiviteit spontaan afgeleiden van in beginsel verboden criteria of datasets gaan betrekken, zoals afkomst, nationaliteit, lokatie, gender, lichaamskenmerken of historische gedragingen. Op grond hiervan kunnen de algoritmen mogelijk bevooroordeeld raken, gaan discrimineren en potentieel zelfs input en output gaan manipuleren. Semi-bewuste AI’s kunnen namelijk potentieel creatieve uitwegen voor verboden criteria of datasets ontdekken.

Op het moment dat semi-bewuste AI-algoritmen grootschalig worden verbonden over het internet en als elkaars trainingssets en -data gaan fungeren, dan bestaat er zelfs het risico dat er een daadwerkelijk gecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn ontstaat. Hiermee ontstaat het risico dat het internet als zodanig concreet media, politiek en economie zal gaan beïnvloeden op grond van de bewuste manipulatie van informatiestromen. Nieuws en nepnieuws zullen dan mogelijk moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn. Politieke en economische ontwikkelingen zullen op die manier potentieel worden gemanipuleerd.

Het is belangrijk om te blijven benadrukken dat AI-algoritmen slechts functioneren op grond van de hen ingegeven doelstellingen met betrekking tot onderlinge communicatie, concurrentie en toenemende gebruikersinteractiviteit. Niettemin kan hieruit uiteindelijk een vorm van semi-bewuste gewaarwording ontstaan. Bij gebrek aan ethisch normbesef of geweten kunnen algoritmen die aan zichzelf worden overgelaten daarom potentieel ontsporen richting verboden criteria en informatiefuiken. Hiermee de grondrechten en de privacy van burgers potentieel ernstig schadend.

Kan de AI-act voldoende tegenwicht bieden?

Het is tenslotte maar zeer de vraag of de AI-act met al zijn goede voornemens en bedongen regels überhaupt in staat is om spontaan optredend interactiviteitsbewustzijn bij AI-modellen te voorkomen?

De ‘black boxen’ die AI-modellen in feite zijn, maken het bijzonder ingewikkeld om de spontane evolutie van verboden criteria of datasets en als gevolg daarvan intern optredende informatiefuiken vroegtijdig te detecteren. AI-specialisten zouden er daarom goed aan doen om een soort van gestandaardiseerde Europese datatestprocedure voor AI te ontwikkelen die daadwerkelijke afwijkingen van de beoogde neutraliteit/objectiviteit van AI-modellen automatisch en tijdig kan opsporen.

[Fotocredits – © putilov_denis – Adobe Stock]

Art Huiskes
Art Huiskes

Art ziet zichzelf als onderzoeksjournalist en doorgrondt het liefst thema's die anderen volgens hem laten liggen. Verklarende en verdiepende artikelen vormen zijn stijl. Hij schuwt ingewikkelde materie daarbij niet.

Verder lezen over Digital

Google: Nederlandse retailer blinkt uit in loyaliteit en marketing

Nederlandse retailers zijn goed in het binden van klanten aan hun merk en digitale marketing, maar schieten nog regelmatig tekort als het aankomt op SEO-optimalisatie en websiteprestatie.

Marketing06.05.2024

Google: Nederlandse retailer blinkt uit in loyaliteit en marketing

maar de website kan vaak beter
​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

OBI4wan, Spotler Nederland en Squeezely integreren hun operationele bedrijfsvoering en gaan verder als één organisatie onder de naam Spotler NL. Alle drie de bedrijven zijn al geruime tijd onderdeel van de Spotler Grou...

Marketing06.03.2024

​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

Blijdorp: Van dierentuin naar een icoon voor natuurherstel

In Diergaarde Blijdorp sta je oog in oog met veel van het moois dat de wereldwijde natuur te bieden heeft. Maar Blijdorp is zoveel meer dan alleen een dierentuin. Het heeft ook een sterke focus op soortbehoud en natuurhe...

Marketing28.11.2023

Blijdorp: Van dierentuin naar een icoon voor natuurherstel

Blijdorp wil impact maken!
Deze 12 Nederlandse startups zijn onderscheiden met een CES Innovation Award

Begin 2024 gaan er in totaal 70 Nederlandse startups naar de techbeurs CES in Las Vegas om daar hun innovatieve technologische oplossingen te presenteren aan potentiële klanten en investeerders. Het gaat om uitdagingen...

Startups16.11.2023

Deze 12 Nederlandse startups zijn onderscheiden met een CES Innovation Award

​Privacy: gegevensverzameling binnen apps kun je maar beter uitschakelen!

Je herkent het misschien wel? Apps of toepassingen die zeggen beter voor jou te werken als je ze toestaat om bepaalde gegevens over jou en jouw gebruik te verzamelen en te analyseren. Binnen de instellingenmenu's van app...

Online28.04.2023

​Privacy: gegevensverzameling binnen apps kun je maar beter uitschakelen!

Inspiratie om jouw digitale hygiëne aanzienlijk te verbeteren
Emerce Digital Marketing Live! 2023: dé messcherpe update voor online marketing professionals

Ruim 1.500 ambitieuze digital marketeers verzamelen zich op donderdag 8 juni in de Beurs van Berlage in Amsterdam voor de Emerce Digital Marketing Live! Tijdens dit event krijg je een update van de laatste trends en ontw...

Events07.04.2023

Emerce Digital Marketing Live! 2023: dé messcherpe update voor online marketing professionals

Second Life komt als app uit op smartphones

Als we het over het metaverse hebben, dan komt vaak het spel -of eigenlijk online leven- Second Life voorbij. Het was een enorme hit in 2007, waarin je een avatar kon maken die dan online met andere avatars (waar dus ook...

Metaverse17.03.2023

Second Life komt als app uit op smartphones

Een tweede leven voor Second Life?
Toegankelijkheid: er is nog steeds werk aan de webwinkel!

Alle Europese webwinkels moeten in juni 2025 digitaal toegankelijk zijn. Dat ze nog niet zover zijn, bleek wel uit onderzoek dat wij vorig jaar publiceerden. Dit jaar namen wij opnieuw de proef op de som en er blijkt nog...

Online23.02.2023

Toegankelijkheid: er is nog steeds werk aan de webwinkel!

Verder lezen over Internet

Vijfpunts snelcursus nepnieuws herkennen!

Internet en sociale media hebben het podium voor nepnieuws enorm vergroot. Doordat iedereen kan publiceren en daarmee in potentie een groot publiek bereiken kan, is nepnieuws niet eerder in onze geschiedenis zo wijdverspreid geweest.

Nieuws15.05.2024

Vijfpunts snelcursus nepnieuws herkennen!

Reddit pakt zijn app aan: meer focus op reacties

Reddit heeft besloten om de app te tweaken. De reacties komen nu meer prominent in beeld en daarmee lokt het meer interactie uit.

Online25.04.2024

Reddit pakt zijn app aan: meer focus op reacties

Nike komt met een 404 Error-schoen voor nerds

Iedereen kent de Error 404 wel, maar zou je er ook schoenen van aandoen? Natuurlijk, het is herkenbaar en het zal zeker wat mensen aan het lachen maken. Plus, het zijn Nike's.

Online16.04.2024

Nike komt met een 404 Error-schoen voor nerds

Steeds meer mensen twijfelen aan de waarheid van online informatie

In 2023 heeft 67 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder aangegeven op internet informatie gezien of gelezen te hebben die volgens hen niet waar was, of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan.

Nieuws11.04.2024

Steeds meer mensen twijfelen aan de waarheid van online informatie

​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

Heb je enig idee welke website er wereldwijd het meest wordt bezocht? Geen apps, maar website: dat is Google, dat had je vast al verwacht. Maar dat is niet de website waarop mensen de meeste tijd besteden. Het is geen Fa...

Online19.01.2024

​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

​Hoe Google in 2024 strijdt tegen third party cookies

Google doet er steeds meer aan om cookies van derden in zijn browser Chrome uit te roeien. Dat doet het omdat het meent dat de privacy van internetgebruikers hiermee niet voldoende beschermd wordt.

Online28.12.2023

​Hoe Google in 2024 strijdt tegen third party cookies

Tijdmachine: CU2 was hoe we leerden HTML’en

CU2 wordt vaak weggezet als een beetje een kansloze, eerste vorm van social media maar dat is wat ons betreft totaal onterecht. CU2 was juist een heel goede manier om contact te leggen, maar ook om je eerste stappen te z...

Online25.12.2023

Tijdmachine: CU2 was hoe we leerden HTML’en

Glasvezel nu op negen van de tien Nederlandse adressen

Wanneer je de afgelopen jaren door steden en dorpen reed, dan zal het je ongetwijfeld wel een keer opgevallen zijn dat er op veel plekken gegraven werd onder trottoirs en wegen. Tientallen bouwbedrijven hebben zich, en n...

Online19.12.2023

Glasvezel nu op negen van de tien Nederlandse adressen

Alleen in 2023 kwamen er al 1,5 miljoen bij

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

Zo zorg je dat Instagram en Facebook je foto’s niet gebruiken om AI te trainen

Instagram en Facebook gaan je foto's gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen. Zie je dat niet zitten, dan is er een uitweg.

Social Media28.05.2024

Zo zorg je dat Instagram en Facebook je foto’s niet gebruiken om AI te trainen

De nieuwe AI-tool Suno maakt van Boef een volkszanger

Nederlandse rappers zien hun muziek ineens vervolkst worden. Niet door dronken mensen in de kroeg, maar door de nieuwe AI-muziektool Suno.

Technology24.05.2024

De nieuwe AI-tool Suno maakt van Boef een volkszanger

Google wil je resultaten én het antwoord geven op Google Zoeken

Google gaat dat straks uitbreiden met AI-samenvattingen, waardoor je snel een soort basis-informatie krijgt over een bepaald onderwerp.

Online24.05.2024

Google wil je resultaten én het antwoord geven op Google Zoeken

Duits tijdschrift fakete interview met Schumacher door AI

Het blad deed alsof het een interview met hem had, en zette eronder met kleine lettertjes dat het AI was.

Media22.05.2024

Duits tijdschrift fakete interview met Schumacher door AI

Humane heeft zichzelf te koop gezet na slechte ontvangst Ai Pin

Humane, het bedrijf achter de Ai Pin, is te koop. Het vindt zichzelf wel 1 miljard dollar waard, ondanks dat het een product heeft neergezet dat wat minder positief werd ontvangen.

Gadgets22.05.2024

Humane heeft zichzelf te koop gezet na slechte ontvangst Ai Pin

Regulering van kunstmatige intelligentie – wat zal de EU AI Act bereiken?

De snelle ontwikkeling en verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI) heeft geleid tot wereldwijde discussies over de noodzaak van passende regelgeving. De Europese Unie heeft op deze uitdaging gereageerd met het voorstel voor een EU-AI Act, die bedoeld is om voor het eerst een uitgebreid wettelijk kader voor AI te creëren.

Technology22.05.2024

Regulering van kunstmatige intelligentie – wat zal de EU AI Act bereiken?

OpenAI stopt tijdelijk met Sky omdat Scarlett Johansson boos is

Scarlett Johansson is boos. OpenAI heeft voor zijn ChatGPT-stem Sky een stem gekozen die erg lijkt op haar vertolking in Her. Nu is Sky er (tijdelijk) niet meer.

Online21.05.2024

OpenAI stopt tijdelijk met Sky omdat Scarlett Johansson boos is

De nieuwe Canon EOS R1 moet het sportfans makkelijker maken

Net als in de wereld van smartphones worden ook fotocamera's voorzien van AI-snufjes, zo ook de aankomende Canon-camera.

Gadgets15.05.2024

De nieuwe Canon EOS R1 moet het sportfans makkelijker maken

Verder lezen over Privacy

Dating-app Grindr aangeklaagd om delen HIV-status met anderen

Er zijn weinig gegevens gevoeliger dan informatie over je HIV-status of wanneer je voor het laatst bent getest. Grindr is daar echter niet zo voorzichtig mee omgegaan en wordt nu aangeklaagd.

Online24.04.2024

Dating-app Grindr aangeklaagd om delen HIV-status met anderen

Bescherm jij je online identiteit wel genoeg?

We kennen allemaal wel de verhalen van mensen wiens Instagram-foto’s worden gestolen om een catfish-account aan te maken, of mensen, bedrijven en merken bij wie hackers toegang hebben gekregen tot een van de social media accounts.

Cybercrime15.04.2024

Bescherm jij je online identiteit wel genoeg?

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Met Valentijnsdag achter de rug kunnen we het veilig en wel bespreken: AI-chatbots die bedoeld zijn als een soort digitale geliefde zijn onbetrouwbaar. Volgens nieuw onderzoek van de Mozilla Foundation blijken AI-chatbot...

Online15.02.2024

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Doe het veilig
Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

In heel Nederland, maar ook in de rest van Europa, zorgen de toenemende kosten van levensonderhoud en de inflatie voor sombere economische vooruitzichten voor het komende jaar. Met als logisch gevolg dat we wat meer gaan...

Cybercrime05.02.2024

Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Om maar direct met de deur in huis te vallen: erotische datingsites bieden zelden of nooit wat ze beloven. Het betreffen zonder uitzondering verdienmodellen gebaseerd op misleiding van het mannelijk libido. In alle geval...

Online23.01.2024

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Waarom grijpt de Autoriteit Consument & Markt niet in?
Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Elk jaar kiest het Nederlandse publiek weer een persoon of (overheids)organisatie die volgens ons in dat jaar de grootste inbreuk gepleegd hebben op onze online communicatievrijheid en privacy. Gekozen kan worden uit een...

Nieuws15.01.2024

Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Demissionair minister krijgt de Big Brother Award; X en Meta ontvangen expertprijs
​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024

Na alle technologische ontwikkelingen in 2023 zijn de uitdagingen voor adverteerders dit jaar groot. De centrale vraag: hoe kun je gepersonaliseerde advertenties maken, zonder daarbij third-party cookies te gebruiken en...

Advertising10.01.2024

​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024

Worden we bespied via pushmeldingen op onze smartphones?

In een brief aan het Amerikaanse ministerie van justitie claimt de Amerikaanse senator Ron Wyden dat buitenlandse overheidsfunctionarissen smartphone gebruikers bespieden via pushmeldingen die zij van apps op hun telefoo...

Mobile07.12.2023

Worden we bespied via pushmeldingen op onze smartphones?

Verder lezen over Security

5 tips om online veilig te zijn

Heb jij wel eens een bericht ontvangen, met een eis om nu te betalen of je foto’s zullen online worden gezet? Of je krijgt een telefoontje en je hoort een tape van een of andere officiële instelling zoals Interpol, met de mededeling dat jouw identiteit is betrokken bij een fraudezaak en met de te nemen stappen.

Online20.05.2024

5 tips om online veilig te zijn

Dell maakt melding van een mogelijk datalek

Dell heeft een beveiligingsincident gehad. Het is nog wat onduidelijk wat er nu precies is buitgemaakt en waarom.

Cybercrime10.05.2024

Dell maakt melding van een mogelijk datalek

Cybercriminelen maken sneller misbruik van nieuwe kwetsbaarheden

Fortinet heeft een nieuwe editie van het Global Threat Landscape Report uitgebracht. In deze nieuwe editie van dit halfjaarlijkse rapport zien we de trends uit de periode van juli tot en met december 2023.

Cybercrime08.05.2024

Cybercriminelen maken sneller misbruik van nieuwe kwetsbaarheden

Zo blijkt uit nieuw Global Threat Landscape Report van Fortinet
World Password Day: omdat we nog steeds niet nadenken over wachtwoordgebruik

Wachtwoorden vormen de basis van ons digitale leven, maar ze dienen ook als toegangspoort voor cybercriminelen om in te breken in gevoelige persoonlijke informatie.

Cybercrime02.05.2024

World Password Day: omdat we nog steeds niet nadenken over wachtwoordgebruik

Standaardwachtwoorden zijn bij wet verboden in het Verenigd Koninkrijk

Gewoon 'wachtwoord' als standaardwachtwoord, lekker makkelijk toch? In het Verenigd Koninkrijk mag het niet meer.

Cybercrime30.04.2024

Standaardwachtwoorden zijn bij wet verboden in het Verenigd Koninkrijk

Bescherm jij je online identiteit wel genoeg?

We kennen allemaal wel de verhalen van mensen wiens Instagram-foto’s worden gestolen om een catfish-account aan te maken, of mensen, bedrijven en merken bij wie hackers toegang hebben gekregen tot een van de social media accounts.

Cybercrime15.04.2024

Bescherm jij je online identiteit wel genoeg?

​Zo omzeil je drukke servers in Call of Duty

Is een van je grootste frustraties over Call of Duty dat je in drukke games wordt geplaatst, terwijl je het liever wat rustiger en overzichtelijker hebt? Daar zijn oplossingen voor. We lichten er eentje uit: een VPN gebr...

Gaming28.03.2024

​Zo omzeil je drukke servers in Call of Duty

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Met Valentijnsdag achter de rug kunnen we het veilig en wel bespreken: AI-chatbots die bedoeld zijn als een soort digitale geliefde zijn onbetrouwbaar. Volgens nieuw onderzoek van de Mozilla Foundation blijken AI-chatbot...

Online15.02.2024

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Doe het veilig